Inauguracja

HISTORIA  SZKOŁY

Nadanie szkole imienia

Ważnym i niezwykle podniosłym wydarzeniem dla Szkoły Podstawowej w Radwanowicach była uroczystość nadania jej imienia oraz wręczenia szkole Sztandaru. W dniu 15 stycznia 1993 r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach brała udział Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz przedstawiciele uczniów z klas V – VIII. Na wniosek rodziców szkoła przystąpiła do organizowania działań związanych z nadaniem placówce imienia. Rodzice poddali pod głosowanie dwie propozycje dotyczące patrona: Ofiary Pacyfikacji Radwanowic z 1943 roku i postać
św. Stanisława, którego osobę wiąże z wioską legenda o Rycerzu Radwanie.
Po powołaniu komisji skrutacyjnej w składzie: E. Olek – przewodnicząca oraz M. Olejnik,
P. Walczowski i M. Bartosiewicz przystąpiono
do głosowania, w wyniku którego na 21 głosów, 20 głosów przyznano ofiarom pacyfikacji wioski z czasów II wojny światowej.
Najbliższe miesiące poświecono na intensywne przygotowania do uroczystości. Już w marcu dyrektor szkoły pani Teresa Baranowska przedstawiła Radzie Pedagogicznej wstępny program uroczystości, którą zaplanowano na 29 maja 1993 r.:

  1. Spotkanie pod remizą z orkiestrą wojskową.
  2. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji.
  3. Apel poległych.
  4. Msza św. w punkcie katechetycznym.
  5. Uroczystości na podwórzu szkolnym.
     

Dzięki staraniom dyrekcji szkoły, nauczycieli, sołectwa, a także władz gminnych i mieszkańców wsi, a zwłaszcza kombatantów udało się zebrać wszystkich w ostatnią sobotę maja 1993 roku. Uroczystość zaczęła się wspólnym przemarszem uczniów, nauczycieli oraz zebranych gości i mieszkańców spod remizy na plac wokół pomnika pomordowanych. Tam nastąpiło złożenie kwiatów przez delegacje różnych stowarzyszeń i organizacji, a żołnierze Wojska Polskiego oddali honorowe salwy.  Po przejściu na plac przed pobliskim punktem katechetycznym, wszyscy uczestniczyli we Mszy św., po której zebrani przeszli na podwórko przy szkole. Tam Wójt Gminy Zabierzów, inż. Józef Szumiec odczytał akt nadania szkole imienia Ofiar Pacyfikacji. Po licznych przemówieniach nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej – symboliczną wstęgę przecięła była nauczycielka szkoły, Zofia Kodura, córka zamordowanej podczas pacyfikacji rodziny Walczowskich. Nastąpiła uroczystość wręczenia sztandaru szkoły, ufundowanego przez p. Juliana Brniaka, byłego więźnia obozu hitlerowskiego. Życzył on wszystkim czasów pokoju i wolności od tragedii związanych z wojną. Sztandar przekazał dyrektorce szkoły p. Teresie Baranowskiej, która przekazała go przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego. W programie artystycznym przygotowanym przez nauczycieli szkoły (p. A. Mitońską, p. D. Kuciel i p. St. Baranowskiego) wystąpili uczniowie, recytując wiersze i śpiewając pieśni patriotyczne. Goście mogli w tym dniu zwiedzać również wystawę, na której prezentowano zdjęcia pomordowanych, pamiątki po nich, mundury i obrazy oraz przedmioty pochodzące z czasu pacyfikacji i okresu II wojny światowe. W uroczystości brali udział duchowni, członkowie rodzin pomordowanych, zaproszeni goście, w tym kombatanci i mieszkańcy wsi. Wpisy dokonane
w ten dzień do wystawionej Księgi Pamiątkowej świadczą, jak emocjonalnie wszyscy przeżywali tę uroczystość. Jeden z zaproszonych gości, Stanisław Pluciński, ps. „Żbik”, Oddział Partyzancki „Błyskawica”,  napisał: „Dopóki żyje pamięć – żyje Naród! Z wielkim uznaniem i wdzięcznością dla tych, którzy tę pamięć podtrzymują w tak wspaniały sposób”.

 

10 LAT INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADWANOWICACH

 Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach, to pierwsza w Polsce niepubliczna szkoła integracyjna powstała na terenie wiejskim. Organem prowadzącym Integracyjną Szkołę Podstawową od 2002 r. jest Stowarzyszenie Oświatowe Towarzystwo Integracyjne w Radwanowicach. Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. Szkoła kontynuuje tradycję istniejącej w Radwanowicach od 125 lat szkoły wiejskiej. Od poprzedniczki przejęła sztandar i imię nadane w 1995 roku. Patronami szkoły
są ofiary krwawej pacyfikacji wioski, dokonanej przez Niemców 21 lipca 1943 r.

28 listopada 2012 r. w Integracyjnej Szkole Podstawowej w Radwanowicach odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 10 – lecia istnienia szkoły. Placówki, której niewiele osób dawało szanse na przetrwanie, a jednak …
Szkoła posiada obecnie status placówki niepublicznej z uprawnieniami szkół publicznych. Od rodziców nie pobiera czesnego. Utrzymuje
się z dotacji samorządowej oraz darowizn. Ważnym elementem życia szkoły jest współpraca z Radą Sołecką i Parafią. Niebagatelną rolę odgrywa wsparcie ze strony Fundacji im. Brata Alberta oraz współpraca z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.
Placówka przystosowana jest całkowicie do potrzeb osób niepełnosprawnych, (wewnątrz budynku znajduje się również winda do przewożenia uczniów na wózkach). Szkoła dysponuje obecnie dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi, w których – niemal w każdej – znajduje się tablica interaktywna i projektor multimedialny, nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi – właśnie powstaje edukacyjna Ścieżka Przyrodnicza, pracownią komputerową, biblioteką, gabinetem pielęgniarskim, pomieszczeniami do terapii indywidualnej, biofeedback’u, wczesnego wspomagania rozwoju, Salą Doświadczania Świata do terapii sensorycznej, salą gimnastyczną, boiskiem wielofunkcyjnym, boiskiem do koszykówki i siatkówki oraz placem zabaw. Do placówki, oprócz dzieci z Radwanowic, uczęszcza młodzież z okolicznych wsi, głównie z Siedlca, z Dubia, Szklar i Krzeszowic. Uczniowie niepełnosprawni dowożeni są do szkoły zarówno z terenu Gminy Zabierzów, jak również z Gminy Krzeszowice, Jerzmanowice – Przeginia i Czernichów, a koszty dowozu ponosi Stowarzyszenie oraz odpowiednio gminy. Obecnie Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach liczy 119 uczniów, w tym 37 uczniów niepełnosprawnych, również z oddziałów przedszkolnych. Szkoła usytuowana jest w północno – zachodniej części Gminy Zabierzów w niewielkim sołectwie Radwanowice. Lokalizacja placówki stanowi jej ogromny atut. Bliski kontakt uczniów z naturą, możliwość organizowania zajęć w terenie, korzystanie z zasobów naturalnych, jako pomocy dydaktycznych, mniejsze narażenie dzieci na zagrożenia komunikacyjne. Istotnym czynnikiem funkcjonowania szkoły jest mała liczebność klas. Dzięki temu dzieci dobrze czują się w szkole, nie są anonimowi, a wychowawcy mają możliwość lepszego poznania swoich uczniów oraz ich środowiska rodzinnego. Są to bardzo ważne czynniki wpływające na budowanie wzajemnych relacji, poczucia bezpieczeństwa, podmiotowości i zaufania.  Placówka angażuje do swych działań rodziców, absolwentów oraz mieszkańców środowiska lokalnego. Stara się na bieżąco diagnozować ich potrzeby i oczekiwania względem szkoły. Stale modyfikowane są działania placówki o pomysły i sugestie społeczności lokalnej, co zdecydowanie usprawnia współpracę i daje poczucie współodpowiedzialności za los szkoły oraz jej uczniów. Warunki lokalowe, zaplecze sportowe, bezpieczeństwo nie są oczywiście jedynymi atutami naszej szkoły. Są nimi przede wszystkim nauczyciele potrafiący stworzyć dobrą atmosferę sprzyjającą rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i społecznemu naszych uczniów. Zaletami wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej jest zaangażowanie w pracę, odpowiedzialność, serdeczność, otwartość, energia i stanowczość w dążeniu do celu, którym jest rozwój dziecka. W szkole zapewniamy młodzieży i jej rodzicom profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pod tym względem jesteśmy wyjątkową placówką, zatrudniającą psychologa, pedagoga, logopedę, a także rehabilitanta. Nieustannie się unowocześniamy nie szczędząc wysiłków, aby nasza praca przynosiła jak najlepsze wyniki. W szkole realizowane są atrakcyjne projekty, których celem jest wzbogacenie wiedzy uczniów o otaczającym świecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Obok obowiązkowego języka angielskiego, wszyscy uczniowie od klasy pierwszej do szóstej mają nadobowiązkowy język niemiecki. Posiadamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Naszą dumą jest Szkolny Teatr „Szpila”, gazetka szkolna „Trzpiot”, którą redagują uczniowie w ramach koła dziennikarskiego, koło ceramiczne, koło wokalne, Szkolne Koło Turystyki Pieszej i wszystkie koła prowadzone przez nauczycieli przedmiotowców – zarówno dla tych bardziej zdolnych, jak i mniej ambitnych uczniów. Czwarta godzina wychowania fizycznego realizowana jest podczas cotygodniowych zajęć na basenie dla wszystkich chętnych uczniów z klas I – VI, a dla pozostałych jest ZUMBA lub zajęcia w ramach SKS.  Nasi uczniowie korzystają również z hipoterapii. Bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów cieszą się zajęcia prowadzone w ramach aktywnych sobót. Co najmniej dwa razy w miesiącu dzieci mogą skorzystać z zajęć organizowanych dla nich właśnie w soboty. Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach kładzie duży nacisk na rozwój uczniów poprzez ciekawą ofertę wycieczek i wyjazdów integracyjnych. Do tej pory zwiedziliśmy niemal wszystkie regiony Polski. Propagujemy także turystykę górską i organizujemy wyjazdy górskie. Nasi uczniowie biorą udział w atrakcyjnych zielonych szkołach, półkoloniach, a nawet zimowiskach. Pielęgnujemy tradycje organizowania stałych uroczystości i imprez szkolnych: Wigilia, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Festyn Rodzinny, Bal Karnawałowy, Święto Patrona i Ślubowanie Pierwszoklasistów, Dzień Tolerancji, Dzień Unii Europejskiej. Organizujemy także występy naszych uczniów, przeznaczone dla lokalnej społeczności. Czynnikami utrudniającymi realizację wszystkich pomysłów jest konieczność organizowania dowozu uczniów (ok. 1/3 naszych wychowanków jest dowożona do szkoły). Utrudnia to dostęp części z nich do dodatkowych zajęć, które odbywają się w godzinach pozalekcyjnych. W szkole, na co dzień, panuje przyjazna i pełna życzliwości atmosfera. Uczniowie mają tutaj szansę pokazać swoje mocne strony, zrealizować pasje i odnieść sukces. Wszelkie działania szkoły skierowane są na zintegrowanie uczniów, a liczne działania wychowawcze i edukacyjne zmierzają do indywidualizacji nauczania, ponieważ w Integracyjnej Szkole Podstawowej w Radwanowicach najważniejsi
są uczniowie.

 

Kategoria treści: